Cirkev bratská je jednou z evanjelikálnych cirkví na Slovensku. Hlási sa k starokresťanským a k reformovaným vyznaniam viery. Veriaci v nej spolu s inými kresťanmi vyznávajú:

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel za vlády Pontia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev všeobecnú, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný.

Za pravidlo viery a života prijímame Písmo sväté – Bibliu.

V presvedčení, že cirkev môže uskutočniť svoje poslanie vo svete iba vtedy, ak zostane verná svojej Hlave – Ježišovi Kristovi, ktorý je jej základom a ktorý ju zachováva a dovedie ju až k cieľu, sa ako členovia Cirkvi bratskej hlásime k tomuto vyznaniu viery.

 (1) O zjavení

Veríme, že Boh sa zjavoval ľuďom mnohými spôsobmi prostredníctvom svojho stvorenia, svojho Zákona, svojich poslov a prorokov, ale v posledných dňoch a s konečnou platnosťou sa zjavil vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi (Hb 1,1n), ktorý je vteleným Bohom a vlastným zjavením Boha pravého a živého (Jn 1,1; 1,18; Jn 14,9; 1Jn 5,20).

 (2) O Písme svätom

Veríme, že neomylným svedectvom o tomto zjavení je Písmo sväté Starej a Novej zmluvy, ktoré bolo inšpirované Duchom Božím. Pánom a stredom Písma je Ježiš Kristus. Písmo sväté má dve stránky: božskú a ľudskú. Božská stránka je neomylná pravda, ľudská stránka je ľudská reč, ľudské vyjadrenie i to, ako reč a vyjadrenie boli zachované. Písmo sväté ako Božie slovo je jediným meradlom a autoritou našej viery a nášho života (2 Tim 3,16; 2Pt 1,21). Mimo neho neuznávame žiadne doplnky, ktoré by mali rovnakú autoritu, vážnosť a úctu. Pri výklade Písma svätého sa hlásime ku starokresťanskému vyznaniu viery (Apoštolské vyznanie, Nicejsko-carihradské, Athanasiovo), k reformovaným konfesiám (zvl. Druhá Helvetská konfesia, Heidelberský a Malý Westminsterský katechizmus), k odkazu Jednoty bratskej (zvlášť vyznaniu Jednoty bratov českých podľa vydania Komenského z roku 1662) a k zásadám evanjelikálneho hnutia vyjadreným napr. vyznaním Lausannského záväzku z roku 1974.

 (3) O Božej trojjedinosti

 Veríme v jedného Boha (Dt 6,4), ktorý sa v dejinách spásy zjavil ako Otec, Syn a Duch svätý (1K 8,6; Hb 1,8; Sk 5,3n; Hb 1,3). Tieto tri osoby tej istej podstaty tvoria dokonalú jednotu. Nie je možné ich od seba oddeliť ani ich navzájom stotožniť (Gn 1,26; Mt 28,19; 3,16-17).

 (4) O stvorení a vyvolení

Veríme, že Boh stvoril všetko viditeľné i neviditeľné svojím Slovom (Hb 33,6; Kol 1,16) a riadi celý svet svojou nevystihnuteľnou múdrosťou (R 11,33). Veríme, že nás v Kristovi pred stvorením sveta vyvolil za svoj ľud (Ef 1,4), ale nikoho nezbavil zodpovednosti za jeho rozhodovanie (Ž 81,12; Jn 5,40; G 6,5).

 (5) O hriechu

Veríme, že človek svojou neposlušnosťou voči Bohu stratil spoločenstvo s ním a tiež aj neporušenosť, ku ktorej bol pôvodne stvorený (R 5,12). Preto sa všetci rodia ako hriešni ľudia a svojím životom porušujúcim Boží Zákon a svojou svojvôľou a vzburou tento stav potvrdzujú (R 3,23). Preto sú vydaní Božiemu súdu a smrti ako odplate za hriech (R 5,18-19; 6,23).

 (6) O Kristovi

Veríme, že Ježiš Kristus, Boží Syn, sa stal pravým človekom svojím narodením (Jn 1,14; 1Tim 2,5; Hb 2,14). Svojou zástupnou smrťou na kríži vzal na seba hriechy, a tým nás zmieril s Bohom (Kol 1,20-22). Svojím vzkriesením a nanebovstúpením zvíťazil nad všetkými mocnosťami zla a stal sa Pánom celého sveta a hlavou cirkvi (Ef 1,20-22; Mk 16,19; F 2,9-11).

 (7) O Duchu svätom

Veríme, že na letnice zoslal Boh skrze Ježiša Krista Ducha svätého (Sk 2,33), ktorý ľudí usvedčuje z hriechu (Jn 18,8), vedie ku pokániu a viere v Krista, a tak z nich robí nové stvorenie (2K 5,17; R 8,2). Znovuzrodenie sa prejavuje nesením ovocia Ducha, predovšetkým láskou k Bohu a ľuďom (G 5,22). Aj po znovuzrodení (Jn 3,5; Tit 3,5) sú veriaci Duchom svätým zmocňovaní a naplňovaní (Ef 5,19) a dostávajú dary (1K 12,4-11; R 12,6; Ef 4,11) k účinnej službe v cirkvi i vo svete (2Tim 1,6-7; 2Tim 2,1).

 (8) O ospravedlnení

Veríme, že všetci, ktorí v Krista uveria a vyznávajú a opúšťajú svoje hriechy, prijímajú od Boha ospravedlnenie a istotu spasenia (R 5,1). Deje sa tak jedine vierou v Ježiša Krista (G 3,26), bez vlastných zásluh (G 2,16). Iným spôsobom nie je možné dosiahnuť spásu (Sk 4,12).

 (9) O cirkvi

 Veríme, že Boh v dejinách Izraela povolával a zhromažďoval svoj ľud. Ježiš Kristus na tomto svete ustanovil ľud Novej zmluvy (1K 11,25) a buduje ho medzi všetkými národmi ako svoju Cirkev (Mt 16,18). Preto je výsadou všetkých veriacich vyjadriť svoju príslušnosť k cirkvi tým, že vstúpia do zväzku s niektorou z jej vetiev (Sk 2,41). Tým verejne vyznávajú svoju vieru (R 10,9n), prijímajú sviatosť krstu a svätej Večere Pánovej (Mt 28,19; Mk 16,16) spolu s darom bratského spoločenstva, v ktorom sa vzájomne povzbudzujú, napomínajú (Sk 2,42; Hb 10,24n), slúžia si (Ef 4,15-16) a podriaďujú sa povereným správcom (Hb 13,17) a jedni druhým (Ef 5,21n).

 (10) O misii

Veríme, že cirkev je poslaná byť soľou zeme a svetlom sveta (Mt 5,13n), svojou službou pomáha ľuďom v hmotnej aj mravnej biede a zvestuje im záchranu v Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Z tých, ktorí prijímajú evanjelium, robí učeníkov Ježiša Krista krstom a vyučovaním k zachovaniu toho, čo nám Pán Ježiš prikázal (Mt 28,19n).

 (11) O druhom príchode Pána

Veríme, že Ježiš Kristus príde vo svojej sláve (1Tes 1,10; F 3,20; 1Pt 4,13), aby ustanovil večné Božie kráľovstvo, kde Boh bude všetko vo všetkom (1K 15,28; Zj 19,6). Veríme, že všetci spravodliví budú vzkriesení k večnému životu a bezbožní k súdu a večnému trestu (Jn 5,28-29; Mt 25,34.41.46).

 O Cirkvi bratskej sa dozviete viac na www.cb.sk