Sme súčasťou Cirkvi bratskej v SR. Cirkev bratská, ako súčasť Kristovej Cirkvi, je zväzkom samostatných zborov, ktoré sa dobrovoľne zaviazali k jednomyseľnosti viery, k službe Bohu a ľuďom a k bratskému spolužitiu podľa príkladu novozmluvnej cirkvi.

Pravidlom pre našu vieru a život je Biblia (Písmo Sväté).

Hlásime sa k základným starokresťanským vyznaniam viery, k dedičstvu svetovej a domácej reformácie, zvlášť k odkazu Jednoty bratskej a k zásadám evanjelikálneho hnutia.

Veríme, že cirkev musí byť všeobecná, čiže katolícka, že musí byť založená na evanjeliu Ježiša Krista, čiže evanjelická a že musí žiť z moci a darov Ducha svätého, teda charizmatická.

 Viac o Cirkvi brtatskej sa dozviete na www.cb.sk.